سخن روز
در ميان دو كس دشمني ميفكن ، كه ايشان چون صلح كنند ، تو در ميانه شرمسار باشي. « سعدي»