سخن روز
نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد. «پور سينا»